เมื่อวันที่ 4  กันยายน 2555 บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์  จำกัด เปิดกว้าง และต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hannan จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาศึกษาระบบการผลิต แบบโตโยต้า (TPS) โดยได้การแนะนำจาก Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University ด้วยวิสัยทัศน์อันไกลของผู้บริหาร คุณ ประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ มีความประสงค์ต้องการให้ บริษัท แสงเจริญ ทูลส์ เซ็นเตอร์  จำกัด เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ Taro Seko-san,Dd. Taka Fujioka,Mr.Kei yui และท่านอาจารย์จาก Hannan University