Sangcharoen Tools Center Co., Ltd.

ทางบริษัทฯ ได้มีการรับการฝึกอบรมและซ้อมอบยพหนีไฟ ประจำปี โดยวิทยากรเทศบาลบางเสาธง 

 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน 2562 ที่ผ่านมา