บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับเกียรติมีส่วนร่วมในรายการกบนอกกะลา ถ่ายทอดออกอากาศผ่านช่อง WorkPoint

โดยโครงการ Chevron Enjoy Science สำหรับนักศึกษาจากทางวิทยาลัยเทคนิคนครนายค แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ที่ได้เข้ามารับ

การฝึกงาน ภายในบริษัทฯ สำหรับโครงการความปลอดภัยในโรงฝึกงาน เพื่อศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม