บริษัท แสงเจริญ ทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้รับเกียรติมีส่วนร่วมในรายการนี้ FINAL Key To Success ถอดรหัสความสำเร็จ

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม