งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35

บริษัท แสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์ จำกัด

      ได้รับการรับรองจากทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ระดับแพลทินัม T-OSHMS:2019 ขอบข่ายการรับรอง : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ​ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์พิจารณากิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ของ สสปท. จำนวน 84 รางวัล โดยมีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการให้ความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)